• Feb-18-B19-H01  

  PBO - Nếu bạn là một người yêu chó và năng động và lại được biết về bà Chow Khoon Siew thì điều đó càng thêm tuyệt vời.

 • REPUBLIC OF BURYATIA, RUSSIA – FEBRUARY 14, 2018: A cleansing ritual at the Ivolginsky datsan Buddhist temple as part of celebrations of the Lunar New Year of the Dog. Andrei Ogorodnik/TASS

Ðîññèÿ. Ðåñïóáëèêà Áóðÿòèÿ. 14 ôåâðàëÿ 2018. Âî âðåìÿ ìîëåáíà Äóãæóóáà - îáðÿäà î÷èùåíèÿ ïåðåä ïðàçäíîâàíèåì Íîâîãî ãîäà â Èâîëãèíñêîì äàöàíå. Àíäðåé Îãîðîäíèê/ÒÀÑÑ  

  PBO - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chúc mừng Phật tử Nga nhân dịp Năm mới âm lịch.

 • Feb-18-B17-H01  

  PBO - Một đám cháy đã bùng phát vào hôm thứ bảy, ngày 17/02/2018, tại một trong những địa điểm linh thiêng nhất đối với Phật giáo Tây Tạng: ngôi chùa thánh linh ở Lhasa - Chùa Jokhang. Hiện không có thương vong nào được ghi nhận và mức độ thiệt hại của vụ hỏa hoạn cũng chưa xác định được.

 • Feb-18-B16-H01  

  PBO - Hầu hết các gia đình Tây Tạng ở Ấn Độ đều gửi ít nhất một đứa con của mình đến một ngôi chùa nào đó để học văn hóa, ngôn ngữ và tôn giáo của chính mình.Mỹ: Đạt Lai Lạt Ma – Không Có Cái Gọi Là “Khủng Bố Hồi Giáo”

PBO - Trước sự trỗi dậy của nhiều vụ tấn công khủng bố do ISIS gây ra cũng như do ảnh hưởng của nhóm này, Islamophobia* ngày càng gia tăng một cách đáng lo ngại; ứng viên tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump thậm chí đã kêu gọi “chấm dứt hoàn toàn và triệt để” những người Hồi giáo đến nước Mỹ. Tất nhiên, “vơ đũa cả nắm”, gán Hồi giáo với chủ nghĩa khủng bố là vô căn cứ và phi lý: ISIS chỉ chiếm khoảng 0.00625% dân số Hồi giáo toàn cầu.