Chưa có thông tin tác giả

 
 
  • Hội quán thư pháp Thạch Thiện
 
 

三皈依 The Three Refuge – Tam quy y tiếng Pali

 

Namo tassa bhagavato arahato sammā-sambuddhassa. (Three times.)

Homage to the Blessed One, the Worthy One, the Rightly Self-awakened One.
(全體)禮敬薄伽梵、阿羅漢、正自覺者。(三遍)

buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi.
I go to the Buddha for refuge.
(全體)我歸依佛。
Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi.
I go to the Dhamma for refuge.
我歸依法。
Saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi.
I go to the Sangha for refuge.
我歸依僧。

Dutiyampi buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi.
A second time, I go to the Buddha for refuge.
第二遍,我歸依佛。
Dutiyampi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi.
A second time, I go to the Dhamma for refuge.
第二遍,我歸依法。
Dutiyampi saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi.
A second time, I go to the Sangha for refuge.
第二遍,我歸依僧。

Tatiyampi buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi.
A third time, I go to the Buddha for refuge.
第三遍,我歸依佛。
Tatiyampi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi.
A third time, I go to the Dhamma for refuge.
第三遍,我歸依法。
Tatiyampi saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi.
A third time, I go to the Sangha for refuge.
第三遍,我歸依僧。

 

Namo tassa bhagavato arahato sammā-sambuddhassa. (Three times.)

Homage to the Blessed One, the Worthy One, the Rightly Self-awakened One.
(全體)禮敬薄伽梵、阿羅漢、正自覺者。(三遍)

 
Ý kiến bạn đọc