• Thầy là niềm tin

    Thầy con với nụ cười ánh mắt, đẹp tươi lắm chiếu soi ngàn tối tăm. Thầy gieo rắc pháp niệm Phập cùng khắp. Thầy chia sẻ những cảnh đời lầm than. Thầy con trí tuệ sáng láng, từ bi xóa bớt lệ sầu chứa chan. Thầy khuyên nhủ sống chánh niệm tỉnh giác, thường hoan hỷ nở nụ cười lạc an.