Chưa có thông tin tác giả

 
 
  • Hội quán thư pháp Thạch Thiện
 
 

Tự cứu mình

 

Trụ Vũ

(Ảnh minh họa – Internet)

Không ai cứu mình được –

Mỗi mình tự cứu mình.

Muốn mình cứu mình được:

Trước, phải lược mình đi;

Lược quy trình ngũ uẩn,

Cội nguồn tham sân si.

Không ai cứu mình được  –

Mỗi mình tự cứu mình.

Muốn mình cứu mình được:

Trước, phải lược mình đi;

Lược cái niệm ngã chấp,

Đeo ta nặng như chì.

Ngã chấp từ đâu có?

Từ ngũ uẩn mà sinh.

Thọ thưởng hành thức nọ,

Sinh sôi ngã chấp này.

Ngã chấp làm môi giới,

Hiện bày tham sân si.

Không ai cứu mình được –

Mỗi mình tự cứu mình.

Ngưng thọ trong giây lát,

Đời đỡ bớt linh đinh;

Ngưng thọ đôi giây lát,

Chân như thoáng hiện hình.

Khi tâm không có thọ –

Lấy chi có đọa đày;

Như tâm không có thọ –

Còn cần cứu vớt chi.

Hãy nghe tứ niệm xứ:

Một là tâm vô thường,

Hai là pháp vô ngã,

Ba là thân bất tịnh,

Bốn là thọ thị khổ.

Có thọ, là đau khổ;

Không thọ, về bản nhiên.

( Là niềm vui hiện tiền

Không buộc ràng duyên nợ.)

Không ai cứu mình được –

Mỗi mình tự cứu mình:

Không thọ, lấy chi tưởng;

Không tưởng, lấy chi hành.

Không thọ tưởng hành hoạt:

Thức hiện bày vô sinh.

 
Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chủ đề