• Hội quán thư pháp Thạch Thiện
 
 

Sách Phật Học Khai Lược Tập 2 (Lời giới thiệu ~ chương 10)

 

Lời giới thiệu

Chương 01: Quán Sổ Tức

Chương 02: Quán Bất Tịnh

Chương 03: Quán Từ Bi

Chương 04: Quán Nhân Duyên

Chương 05: Quán Giới Phân Biệt

Chương 06: Quán Thiểu Dục Tri Túc

Chương 07: Tứ Nhiếp Pháp

Chương 08: Lục độ Ba-la-mật

Chương 09: Bố thí Ba-la-mật và Trì giới Ba-la-mật

Chương 10: Tinh tấn Ba-la-mật và Nhẫn nhục Ba-la-mật

___oOo___

Diễn đọc: Nguyễn Thị Mai

Phần  Sau

 
Ý kiến bạn đọc