• Hội quán thư pháp Thạch Thiện
 
 

Sách Phật Học Khai Lược – Tập 1 (Lời giới thiệu ~ chương 14)

 

Lời giới thiệu

Chương 1: Đạo Phật

Chương 2: Lược sử đức Phật Thích Ca Mâu Ni 1

Chương 3: Lược sử đức Phật Thích Ca Mâu Ni 2

Chương 4: Quy Y Tam Bảo

Chương 5: Ngũ giởi

Chương 6: Bát quan trai giới

Chương 7: Sám hối

Chương 8: Ăn chay

Chương 9: Tụng Kinh Trì Chú Niệm Phật

Chương 10: Nhân quả

Chương 11: Nghiệp và Nghiệp báo

Chương 12: Luân hồi

Chương 13: Duyên khởi

Chương 14: Tam pháp ấn

___oOo___

Diễn đọc: Nguyễn Thị Mai

Phần  Sau

 

 
Ý kiến bạn đọc