• Hội quán thư pháp Thạch Thiện
 
 

Sách Phật Học Khai Lược – Tập 1 (Chương 15 ~ chương 29)

 

 

Chuong 15: Khái niệm tổng quát về Tứ diệu đế

Chuong 16: Khổ để

Chuong 17: Tập đế

Chuong 18: Tập đế (tt)

Chuong 19: Diệt đế

Chuong 20: Diệt đế (tt)

Chuong 21: Đạo đế

Chuong 22: Đạo đế (tt)

Chuong 23: Đạo đế (tt)

Chuong 24: Đạo đế (tt)

Chuong 25: Thờ Phật, lạy Phật, cúng Phật

Chuong 26: Lược sử đức Phật A-di-đà & 48 lời nguyện

Chuong 27: Pháp môn Tịnh độ

Chuong 28: Ý nghĩa Vu lan, An cư, Tự tứ, Thuyết giới

Chuong 29: Bổn phận người Phật tử tại gia

___oOo___

 

Phần Trước

 Diễn đọc: Nguyễn Thị Mai

 
Ý kiến bạn đọc