• Hội quán thư pháp Thạch Thiện
 
 

Sách Phật Học Khai Lược Tập 2 (chương 11 ~ chương 20)

 

Chương 11: Thiền định Ba-la-mật và Trí tuệ Ba-la-mật

Chương 12: Tứ vô lượng tâm

Chương 13: Ngũ minh

Chương 14: Vũ trụ quan Phật giáo

Chương 15: Nhân sinh quan Phật giáo

Chương 16: Lịch sử Phật giáo Ấn Độ

Chương 17: Lịch sử Phật giáo Trung Hoa (Từ thời kỳ du nhập đến thời kỳ hưng thịnh)

Chương 18: Lịch sử Phật giáo Trung Hoa (Các thời kỳ suy vong)

Chương 19: Mười tông phái Phật giáo ở Trung Hoa (Luật tông, Tịnh độ tông, Thiền tông)

Chương 20: Mười tông phái Phật giáo ở Trung Hoa (Duy thức tông, Mật tông, Pháp Hoa tông)

Diễn đọc: Nguyễn Thị Mai

___oOo___

 
Ý kiến bạn đọc