HT Phapbao.org

Trên đường phát triển nền Phật học VN, Hòa Thượng luôn chủ trương truyền bá tư tưởng Phật học của ba bộ phái Phật Giáo lớn: Thượng Tọa Bộ, Nhất Thiết Hữu Bộ và Đại Thừa, và thường nghĩ đến phần giáo lý Phật Giáo căn bản chung cho các bộ phái để thiết lập cơ sở thống nhất về mặt tư tưởng Phật học.

Bài đã đăng:

 
 
  • Hội quán thư pháp Thạch Thiện
 
 

Những mẩu chuyện đạo: 4. Lòng ganh ghét của ngoại đạo

 

        Xưa có một ông Vua tên là Cấm Mỵ sanh được người con gái tên là Ma Lê Ni. Khi tuổi đã lớn, nàng thường cúng dường 500 vị Bà-la-môn, không ngày nào quên lãng. Lúc bây giờ đức Phật Ca Diếp ở trong một khu vườn gần đó, Công chúa thường hay đi dạo chơi, nhưng mỗi khi đến khu vườn ấy, thời các người theo hầu đón lại không để vào. Nàng liền hỏi rằng :

         – Tôi không có vườn nào là không vào chơi, sao vườn này lại phải tránh xa ?

         Vị hầu cận thưa :

         – Vườn này chỉ có một ông Sa-môn trọc đầu tên gọi là Ca Diếp, không nên vào xem làm gì.

        Nàng Ma Lê Ni vẫn cứ vào và được thấy sắc tướng oai nghi của đức Phật Ca Diếp, nàng liền sanh lòng ái kính, quỳ lạy đức Phật, nghe thuyết diệu pháp và xin thọ tam quy ngũ giới, làm vị đệ tử Phật. Sau khi làm lễ từ tạ đức Phật, nàng nghĩ rằng : – “Các vị Bà-la-môn không phải là ruộng phước chơn chánh, không nên cúng dường làm gì, nên để cúng Phật”. Lúc bấy giờ các người Bà-la-môn nghe tin nàng Ma Lê Ni làm đệ tử đức Phật Ca Diếp, lại đem các món quý báu cúng dường đức Phật nên sanh lòng ganh ghét tức tối.

        Một hôm Vua Cấm Mỵ nằm ngủ thấy 11 điềm mộng, trong lòng lo sợ, liền triệu quần thần đến đoán. Quần thần tâu xin hỏi các vị Bà-la-môn. Các vị Bà-la-môn tâu rằng :

         – Mộng này là điềm chẳng lành, một là mất nước, hai là bị hại đến tánh mệnh, chỉ có cách là đem trâu, dê, ngựa và nàng Ma Lê Ni cùng 500 người hầu hạ nàng, trong 7 ngày thời bắt ra các ngả đường mà giết để tế trời thì khỏi các tai nạn.

        Vua liền làm theo, kêu nàng Ma Lê Ni, nói rõ ý định của Vua và cho phép nàng trong 6 ngày tiếp, có muốn điều gì thời được tự do đòi hỏi. Nàng thưa rằng :

        – Con nay vui lòng tùy thuận. Con chỉ xin nguyện ngày thứ nhất cho phép tất cả nam nữ ở trong thành được đến chỗ Phật ở, lãnh thọ tam quy ngũ giới; ngày thứ hai cho phép tất cả quần thần đều đến chỗ Phật ở; ngày thứ ba cho phép tất cả con trai vua đều đến chỗ Phật ở; ngày thứ tư cho phép tất cả con gái vua đều đến chỗ Phật ở; ngày thứ năm cho phép tất cả các phu nhân thế nữ của Vua đến chỗ Phật ở và ngày thứ sáu, cuối cùng xin vua cũng đến chỗ Phật ở.

          Những lời thỉnh cầu của nàng, Vua đều ưng thuận. Và trong 6 ngày ấy, tất cả Vua quan dân chúng ở trong thành đều được lễ Phật, nghe Pháp, thọ lãnh tam quy ngũ giới. Vua đem những điềm mộng bạch đức Phật Ca Diếp. Đức Phật giải cho Vua rõ tất cả điềm mộng đó không ứng về hiện tại mà thuộc về các kiếp sau, không can hệ gì đến Vua cả. Vua hiểu ngay ý Phật dạy, liền truyền bãi bỏ tất cả sự giết hại chúng sinh để tế tự và phát nguyện dầu có phải hủy bỏ thân mạng cũng không bao giờ giết hại một ai cả.

(Trích Luật Sa Di)

 
Ý kiến bạn đọc