Chưa có thông tin tác giả

 
 
  • Hội quán thư pháp Thạch Thiện
 
 

Như Lai Thần Chú – Maha Vairocana Mantra

 

Om. Namo bhagavatī sarvathā gatī
Varsuddhanī rajaya, Tathagata ya Arhatī
sam yak sam buddhaya. Tadyatha Om
sodhanī sodhanī Sarva-pa Om, vishodanī
suddhe visuddhe Sarwa karma avarana
Visudhanī Ya sodhr.

 
Ý kiến bạn đọc