• Hội quán thư pháp Thạch Thiện
 
 

Lời vàng Phật dạy – Phẩm Tự Ngã

 

>>> http://phapbao.org/loi-vang-phat-day-pham-gia/

phamtunga - phapbao.org

Nếu biết tự thương mình, phải tự gắng bảo hộ, trong ba thời có một,

người trí nên tỉnh ngộ, chớ mê man.

158

Trước hãy tự đặt mình vào chánh đạo rồi sau giáo hóa kẻ khác,

hiền giả như vậy mới tránh khỏi điều lỗi lầm xảy ra.

phamtunga-phapbao.org

Nếu muốn khuyên người khác nên làm như mình, trước hãy sửa mình rồi sau sửa người.

Tự sửa mình vốn là điều khó nhất.

160

Chính tự mình làm chỗ nương dựa cho mình chứ người khác làm sao nương dựa được?

Tự mình khéo tu tập mới đạt đến chỗ nương dựa nhiệm mầu.

loivangphatday

Ác nghiệp chính do mình tạo, tự mình sinh ra.

Ác nghiệp làm hại kẻ ngu dễ dàng như kim cương phá hoại bảo thạch.

phamtunga

Sự phá giới làm hại mình như giây man la bao quanh cây Ta la làm cho nó khô héo.

Người phá giới là làm điều mà kẻ thù muốn làm cho họ.

phapbao.org

Việc ác dễ làm nhưng chẳng lợi gì cho ta, trái lại, việc lành có lợi cho ta thì lại rất khó làm.

loivangphatday

Những người ác tuệ ngu si, vì tâm tà kiến mà vu miệt giáo pháp A-la-hán,

vu miệt người hành chánh đạo và giáo pháp đức Như lai, để tự mang lấy bại hoại,

giống như cỏ Cách tha, hễ sinh quả xong liền tự diệt

165

Làm dữ bởi ta, mà nhiễm ô cũng bởi ta; làm lành bởi ta, mà thanh tịnh cũng bởi ta.

Tịnh hay không tịnh đều bởi ta, chứ không ai có thể làm cho ai thanh tịnh được.

loivangphatday

Chớ vì lợi ích cho kẻ khác mà quên hẳn lợi ích cho chính mình.

Người biết lo lợi ích mình mới thường chuyên tâm vào những điều lợi ích tất cả.

 
Ý kiến bạn đọc