• Hội quán thư pháp Thạch Thiện
 
 

Lời vàng Phật dạy – Phẩm Thế Gian

 

 

>>> http://phapbao.org/loi-vang-phat-day-pham-tu-nga/

 

phamthegian

Chớ theo điều ty liệt, chớ đem thân buông lung. Chớ nên theo tà thuyết,

chớ làm tăng trưởng tục trần

thegian

Hăng hái đừng buông lung, làm theo Chánh pháp. Người thực hành Chánh pháp,

đời này vui, đời sau vui

thegian1

Khéo thực hành Chánh pháp, chớ làm điều ác hành. Người thực hành Chánh pháp,

đời này vui, đời sau vui.

thegian2

Như bọt nước trôi sông, như lầu sò chợ bể. Nếu xem đời bằng cặp mắt ấy,

thần chết không tìm tới được.

thegian3

Giả sử thế gian này có được lộng lẫy như chiếc xe của vua, thì trong số người xem thấy,

chỉ người ngu mới tham đắm, chứ kẻ trí chẳng hề bận tâm.

172

Người nào trước buông lung sau lại tinh tấn, người đó là ánh sáng chiếu cõi thế gian,

như vầng trăng ra khỏi mây mù.

173

Người nào lấy việc lành tiêu trừ việc ác, người đó là ánh sáng chiếu cõi thế gian,

như vầng trăng ra khỏi mây mù.

174

Như chim thoát khỏi lưới, chẳng mấy con bay thẳng lên trời cao,

trong thế gian này chẳng mấy người sáng suốt trông thấy cao xa.

175

Con thiên nga chỉ bay được giữa hư không, người có thần thông chỉ bay được khỏi mặt đất,

duy bậc đại trí, trừ dẹp ma quân mới bay được khỏi thế gian này.

176

Những ai vi phạm đạo nhất thừa, những ai ưa nói lời vọng ngữ, những ai không tin có đời sau,

thì chẳng có điều ác nào mà họ không làm được.

177

Người xan tham không thể sanh lên cõi trời, người ngu si không ưa tán dương việc cúng dường,

nhưng người trí thấy việc cúng dường lại tùy hỷ và tương lai họ sẽ được phần an lạc.

178

Người thống suất cõi đất, người làm chủ chư Thiên, hết thảy vị thế chúa ấy chẳng sánh kịp một vị

đã chứng quả Tu đà hoàn

 
Ý kiến bạn đọc