• Hội quán thư pháp Thạch Thiện
 
 

Lời vàng Phật dạy – Phẩm Phẫn Nộ

 

 

>>> http://phapbao.org/loi-vang-phat-day-pham-hy-ai/

 

221

Xa bỏ lòng giận dữ, trừ diệt tính kiêu căng, giải thoát mọi ràng buộc,

không chấp trước danh sắc, người không có một vật chi ấy, sự khổ chẳng còn theo dõi được.

222

Người nào ngăn được cơn giận dữ nổi lên như dừng được chiếc xe đang chạy mạnh,

mới là kẻ chế ngự giỏi, ngoài ra chỉ là kẻ cầm cương hờ.

223

Lấy không giận, thắng giận, lấy lành thắng chẳng lành, lấy cúng dường thắng xan tham,

lấy chân thật thắng hư ngụy.

loi-vang-phat-day-phapbao.org

Nói chân thật, không giận hờn, san sẻ cho người xin; đó là ba việc lành đưa người đến cõi chư Thiên.

225

Không làm hại người thanh tịnh, thường chế phục thân tâm, thì đạt đến nơi bất tử chẳng còn ưu bi.

226

Những người thường giác tỉnh, ngày đêm chuyên tu học,

chí hướng đến Niết-bàn, thì mọi phiền não dứt sạch.

227

A-đa-la nên biết: Đây không phải chỉ là chuyện đời nay mà đời xưa đã từng nói:

làm thinh bị người chê, nói nhiều bị người chê, ít nói cũng bị người chê;

làm người không bị chê thực là chuyện khó có ở thế gian này.

228

Toàn bị người chê cả, hay toàn được người khen cả, là điều quá khứ chưa từng có,

hiện tại tìm không ra, và vị lai cũng không dễ gì thấy được.

229

Cứ mỗi buổi mai thức dậy, tự biết phản tỉnh, hành động không tỳ vết,

trí tuệ hiền minh, giới hạnh thanh tịnh, đó là người đáng được kẻ trí tán dương.

230

Phẩm chất đúng loại vàng Diêm phù; thì ai chê bai được? Đó là hạng Bà-la-môn được chư Thiên tán thưởng.

231

Giữ lời đừng nóng giận, điều phục lời chân chánh, xa lìa lời thô ác, dùng lời tu hạnh lành.

232

Giữ lời đừng nóng giận, điều phục lời chân chánh, xa lìa lời thô ác, dùng lời tu hạnh lành.

233

Giữ ý đừng nóng giận, điều phục ý tinh thuần, xa lìa ý hung ác, dùng ý tu hạnh lành.

Người trí điều phục thân, cũng điều phục ngôn ngữ, điều phục luôn tâm ý, cả ba nghiệp thảy điều phục.

Hình ảnh Ban Biên Tập

 
Ý kiến bạn đọc