• Hội quán thư pháp Thạch Thiện
 
 

Lời vàng Phật dạy – Phẩm Ngàn

 

100

100. Tụng kinh đến ngàn câu vô nghĩa chẳng bằng một câu có nghĩa lý, nghe xong tâm liền

tịch tịnh.

101

101. Tụng đến ngàn câu kệ vô nghĩa, chẳng bằng một câu kệ có nghĩa lý, nghe xong tâm liền

tịch tịnh.

102

102. Tụng đến trăm câu kệ vô nghĩa chẳng bằng một Pháp cú, nghe xong tâm liền

tịch tịnh.

103

103. Thắng ngàn quân giặc ở chiến trường chẳng bằng tự thắng. Người tự thắng là chiến sĩ

oanh liệt nhất.

104

104. Tự thắng mình còn vẻ vang hơn thắng kẻ khác. Muốn thắng mình phải luôn luôn tiết chế

lòng tham dục

105

Dù là thiên thần, Càn-thát-bà, Ma vương, hay Phạm thiên, không một ai chẳng thất bại

trước người đã tự thắng

106

106. Mỗi tháng bỏ ra hàng ngàn vàng để sắm vật hy sinh tế tự cả đến trăm năm, chẳng bằng giây lát

cúng dường bậc chân tu; cúng dường bậc chân tu trong giây lát thắng hơn tế tự quỉ thần cả trăm năm.

107

107. Cả trăm năm ở tại rừng sâu thờ lửa, chẳng bằng trong giây lát cúng dường bậc chân tu,

cúng dường bậc chân tu trong giây lát thắng hơn thờ lửa cả trăm năm.

108

108.   Suốt năm cúng dường để cầu phước, công đức chẳng bằng một phần tư sự kính lễ bậc chánh trực,

chánh giác

109

109.   Thường hoan hỷ tôn trọng, kính lễ bậc trưởng lão thì được tăng trưởng bốn điều:

sống lâu, đẹp đẽ, vui vẻ, khỏe mạnh

110

110.   Sống trăm năm mà phá giới, không tu thiền, chẳng bằng sống chỉ một ngày mà trì giới,

tu thiền định.

111

111.   Sống trăm năm mà thiếu trí tuệ, không tu thiền, chẳng bằng sống chỉ một ngày mà đủ trí tuệ,

tu thiền định.

112

112.   Sống trăm năm mà giải đải không tinh tấn, chẳng bằng sống chỉ một ngày mà hăng

hái tinh cần.

113

113.   Sống trăm năm mà không thấy pháp vô thường sanh diệt,

chẳng bằng sống chỉ một ngày mà được thấy pháp sanh diệt vô thường.

114

114.   Sống trăm năm mà không thấy đạo tịch tịnh vô vi, chẳng bằng sống chỉ một ngày mà thấy

đạo vô vi tịch tịnh.

115

115.   Sống trăm năm mà không thấy pháp tối thượng, chẳng bằng sống chỉ một ngày mà

thấy pháp tối thượng.

 
Ý kiến bạn đọc