• Hội quán thư pháp Thạch Thiện
 
 

Lời vàng Phật dạy – Phẩm An Lạc

 

>>> http://phapbao.org/loi-vang-phat-day-pham-phat-da/

197-phapbao.org

Sung sướng thay chúng ta sống không thù oán giữa những người thù oán.

Giữa những người thù oán, ta sống không thù oán.

198

Sung sướng thay chúng ta sống không tật bệnh giữa những người tật bệnh.

Giữa những người tật bệnh, ta sống không tật bệnh.

199

Sung sướng thay chúng ta sống không tham dục giữa những người tham dục!

Giữa những người tham dục, ta sống không tham dục.

200

Sung sướng thay chúng ta sống không bị điều gì chướng ngại

ta thường sống với những điều hỷ lạc như những vị trời Quang âm

201

Thắng lợi bị thù oán, thất bại bị đau khổ; chẳng màng tới thắng bại, sẽ sống hòa hiếu an vui.

202

Không lửa nào bằng lửa tham dục, không ác nào bằng ác sân hận.

Không khổ nào bằng khổ Ngũ uẩn và không vui nào bằng vui Niết-bàn.

203

Đói là chứng bệnh lớn, vô thường là nỗi khổ lớn; biết được đúng như thế, đạt đến Niết-bàn vui tối thượng.

204

Không bệnh là điều rất lợi, biết đủ là kẻ rất giàu, thành tín là nơi chí thân, Niết-bàn là vui tối thượng.

205

Ai từng nếm mùi độc cư, ai từng nếm mùi tịch tịnh, người ấy còn ưa nếm mùi pháp vị,

để xa lìa mọi tội ác, sợ hãi.

206

Gặp được bậc Thánh nhơn là rất quí, vì sẽ chung hưởng sự vui lành.

Bởi  không gặp kẻ ngu si, nên người kia thường hoan hỷ.

207

Đi chung với người ngu, chẳng lúc nào không lo buồn; ở chung với kẻ ngu, khác

nào ở chung với quân địch. Ở chung với người trí, vui như hội ngộ với người thân.

208

Đúng thật như vậy: Người hiền trí, người đa văn, người trì giới chân thành và bậc Thánh giả,

được đi theo những bậc thiện nhân, hiền tuệ ấy, khác nào mặt trăng đi theo quỹ đạo tinh tú.

Hình ảnh  Ban Biên Tập

 
Ý kiến bạn đọc