• Hội quán thư pháp Thạch Thiện
 
 

Hình ảnh Đức Phật Đản Sanh PL.2558 (P4)

 

>>> Hình ảnh Đức Phật Đản Sanh PL.2558 (P3)

1k

Phật Đản thiêng liêng ý nhiệm mầu

Muôn ngàn ức kiếp dễ hay đâu

Như Lai khai thị nhập tri kiến

Nhất nhất chúng sanh xin cúi đầu

29

Phật Đản thiêng liêng ý diệu huyền

Chúng sanh trầm khổ lụy vô biên

61

Đến nay nghe thấy xin trì tụng

Nguyện một lòng đi vô hậu tiền

60

Phật Đản thiêng liêng khắp nẻo đường

Đạo Vàng gieo rắc vạn tình thương

38

Kệ kinh chuông mõ thềm tôn giáo

Ngát tỏa hương lành Đấng Pháp Vương

35

Phật Đản thiêng liêng khắp mọi người

Nụ hoa hàm tiếu nở xinh tươi

57

Thiện ngôn, ái ngữ, tâm thanh tịnh

Vào chốn khổ đau gắn nụ cười

32

Phật Đản ngày vui khắp cửa thiền

Nhịp cầu thánh thiện kết nhân duyên

10

Tiến tu đạo nghiệp hoa đơm trái

Nương Bóng Phật đài sống vĩnh miên

7

Phật Đản ngày vui khắp mọi nhà

Con chung tất cả một Người Cha

11

Người Cha bốn loại trong ba cõi

Từ Phụ thâm ân Đức Phật Đà

33

Phật Đản thiêng liêng vô hậu tiền

Cứu người khó độ mới nhân duyên

35

Còn người dễ độ cần chi cứu

Chỉ nói một câu nhận biết liền

8

Màu cờ Phật Giáo đã tung bay

Muôn hướng ngàn phương thỏa nguyện này

Vạn hạnh leo đồi trao thế kỷ

Từ Mùa Phật Đản của năm nay

18

Phật Đản thiêng liêng là thế ấy

Người trong nhân thế biết hay chưa

Phổ độ quần sanh trong muôn cõi

Vận xoay chánh pháp chuyển Ba Thừa.

Thơ: Mặc Giang

 
Ý kiến bạn đọc