Chưa có thông tin tác giả

 
 
  • Hội quán thư pháp Thạch Thiện
 
 

Giới định tuệ

 

Trụ Vũ

 

I.

Không có vị thần nào

Giúp ta thoát được nghiệp;

Nếu có một vị thần

(Giúp ta thoát được nghiệp),

Vị ấy tên là Giới.

Không có vị thần nào

Giúp ta thoát được khổ

Nếu có một vị thần

(Giúp ta thoát được khổ),

Vị ấy tên là Định.

Không có vị thần nào

Giúp ta thoát được hoặc;

Nếu có một vị thần

(Giúp ta thoát được hoặc),

Vị ấy tên là Tuệ.

Ba chướng khổ, nghiệp, hoặc…

Muốn thoát ra khỏi chúng,

Phải nương tựa chính mình –

Bằng Giới, Định và Tuệ.

II.

Định lực không phải là

Con đẻ của ý chí:

Định lực là thành quả

Của sự gìn giữ Giới

(Sát, đạo, dâm, vọng, tửu).

Một khi Giới được gìn,

Định lực liền sinh khởi;

Chuẩn bị mặt bằng cho

Tuệ tâm bừng tỏa sáng.

– Giới nghĩa là gì?

-Giới từ đâu mà có?

Giới là nếp thuận hành

Theo thiên lương mình đó!

Thiên lương của con người

– Cái bản nhiên tâm nọ –

Nó bảo ta đừng giết:

Vì trời đất là nhau;

Vạn vật, dù thấp cao

Cũng cùng chung một gốc.

Thiên lương của con người

Bảo ta đừng trộm cắp:

Vì trộm cắp là tham,

Là bất lương, bất thiện.

Thiên lương của con người

Khuyên ta đừng dâm ái:

Vì nhục dục si cuồng

Làm tính người bại hoại;

Còn đâu đức tự hào,

Còn đâu niềm tự tại.

Thiên lương của con người

Khuyên ta đừng dối trá –

Không dối trong lời nói,

Không dối trong ý nghĩ,

Không dối trong việc làm:

Vì dối là phủ nhận

Chân tâm của chính mình.

Thiên lương của con người

Khuyên ta đừng chè rượu ,

Khuyên ta đừng ma túy:

Vì những ma dược này

Làm con người mất trí.

(Một khi trí không còn,

Làm người sao được nhỉ?)

-o-o-o-

Khi phụng hành thiên lương,

Tu vẹn tròn Giới đức:

Thân, tâm được trong lành,

Bèn nảy sinh Định lực.

Định lực là trạng thái

Ngũ uẩn ngưng vận hành:

Thọ tưởng thôi lanh chanh,

Hành thức thôi hành hoạt.

Ngũ uẩn thôi hành hoạt,

Tuệ quả chóng viên thành.

-o-o-o-

Theo trình tự tu học:

Giới, thì sinh ra Định;

Định, thì sinh ra Tuệ.

Tuy nhiên, trình tự này

Chẳng nhất thiết như thế.

Vì khi Giới sinh Định

Định tác động ngược lại-

Theo chiều hướng hộ trì,

Giúp Giới được thoải mái

Thuận dòng mà tung hê.

Cũng trong ý nghĩa này:

Khi Định giúp sinh Tuệ –

Ngược lại, Tuệ hỗ tương

Cho Định càng tự tại.

Tóm lại, ba đức này

Sinh thành nhau, vô ngại

-o-o-o-

Định lực không phải là

Con đẻ của ý chí:

Định lực là thành quả

Của sự gìn Giới đức;

Cái đức hạnh bản nhiên,

Của bản nhiên tâm thức.

Bản thiên tâm con người,

Và của mọi sinh thể

Là những gì ngược lại

Sát đạo dâm vọng tửu;

Là những gì thuận với

Giới định tuệ trang nghiêm.

 
Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chủ đề