Chưa có thông tin tác giả

 
 
  • Hội quán thư pháp Thạch Thiện
 
 

Bài Tụng Phát Nguyện Rộng Lớn

 

Cho đến tất cả loài chúng sanh
Quá, vị, hiện tại đều chẳng hết
Thế nhưng nước Phật thật rộng rãi
Nơi vô biên ấy nhiều khó tả
Lại mỗi hạt bụi là một nước
Nước Phật rộng lớn như bụi vậy
Ở mỗi nơi ấy đều có Phật
Nhiều như cát bụi ta đều lạy
Trần kia gấp bội nơi cõi Phật
Trong ấy Phật Phật con xưng tán
Con hay cúng dường với một lòng
Qua khỏi nhiều kiếp như vi trần
Đảnh lễ chư Phật và chúng hội
Con nơi Tam Bảo thường quy mệnh
Con phải mang đến những hoa quý
Và những đồ tốt để cúng thí
Nếu con đã khởi tất cả tội
Con nay đều phải sám hối hết

pb1
Nếu con các tội đều chưa sanh
Tất cả con đều thường xa lánh
Cho đến tất cả phước đức quý
Con ở nơi ấy thường tùy hỷ
Phước nầy hồi hướng đến hữu tình
Cùng Phật, vô thượng Bồ Đề quả
Như Phật ở nơi chánh pháp nói
Nguyện lực kiên cố lại chơn thật
Con thường cúng dường các Thế Tôn
Nguyện con sau cùng được thành Phật
Nguyện con đời đời đủ trí sâu
Thường như Bồ Tát Diệu Cát Tường
Tâm từ rõ khổ cứu thế gian
Nguyện như Bồ Tát Quán Tự Tại
Phổ Hiền từ ái nhìn chúng sanh
Nguyện cùng Phổ Hiền lại chẳng khác

pb2
Ý từ lành xem các loại tình
Nguyện con thường như Đức Từ Thị
Bố thí nguyện như kho hư không
Trì giới nguyện như thần thông huệ
Nhẫn nhục tinh tấn hai cửa ấy
Nguyện con thường hay phải siêng năng
Định lực hay nhiếp những tán loạn
Nguyện con được như Kim Cang Thủ
Lành nói Thập Địa các pháp môn
Nói trí nguyện như Kim Cang Tạng
Nơi Phật Thế Tôn lành thỉnh vấn
Nguyện con được như trừ chướng che
Thâm tâm trí tuệ đều kiên cố
Nguyện con thường như kiên cố huệ
Thần thông vô ngại, phương tiện lành
Nguyện con được như Vô Cấu xưng
Lành giúp chúng sanh các căn lành
Hay siêng nguyện như luôn mạnh mẽ
Lành hay nói pháp Ba La Mật
Nguyện con được như Vô Tận Ý
Đầy đủ vô lượng âm thanh hay
Nguyện cùng bậc Diệu Âm chẳng khác
Gần Thiện Tri Thức tâm không chán
Con nguyện đời đời như Thiện Tài
Hư không chẳng ví, pháp hay nói
Nguyện con được như Hư Không Tạng
Đất hay trưởng dưỡng cả cuộc đời
Phổ lợi nguyện như Đức Địa Tạng
Liền trừ tham khổ, lợi chúng sanh
Nguyện cùng Thần Bảo Tạng chẳng khác
Lời phát vô tận diệu pháp bảo
Nguyện con được như Đàm Vô Kiệt
Trí huệ kiên cố lại thường siêng
Nguyện cùng chẳng khác Thường Đế Tôn
Đây là tối thượng các Phật Tử
Tối thắng công đức tụ vô biên
Danh xưng quảng đại lại vô tận
Nguyện con xưng danh cũng như thế
Con nay tán thán công đức Phật
Tối thượng thắng thiện rất rộng rãi
Phổ nguyện thế gian các hữu tình
Ở nơi tối thắng công đức ấy.
Kệ phát nguyện rộng lớn 

HT. Thích Như Điển – Việt dịch

 
Ý kiến bạn đọc