Chưa có thông tin tác giả

 
 
  • Hội quán thư pháp Thạch Thiện
 
 

佛说:因果12条,条条深意,值得品读…

 

1.喜欢付出,

 

福报就越来越多;

 

2.喜欢感恩,

顺利就越来越多;

 

3.喜欢助人,

贵人就越来越多;

 QQ Photo20160529094427

4.喜欢抱怨,

烦恼就越来越多;

 

5.喜欢知足,

快乐就越来越多;

6.喜欢逃避,

失败就越来越多;

 QQ Photo20160529094446

7.喜欢分享,

朋友就越来越多;

 

8.喜欢生气,

疾病就越来越多;

 

9.喜欢占便宜,

贫穷就越来越多;

QQ Photo20160529094449

10.喜欢施财,

富贵就越来越多;

 

11.喜欢享福,

痛苦就越来越多;

 

12.喜欢学习,

智慧就越来越多。

 
Ý kiến bạn đọc