Con Đường Xuất Ly

“Để được điều chưa được, để chứng pháp chưa chứng, để có hiện pháp lạc trú cần phải tư duy năm uẩnnày là bệnh, là ung nhọt, là gai nhọn, là sát hại, là vô thường, khổ, không, vô ngã”14. Câu thần chú tối thượngmà Tâm kinh Bát nhã nói đến, và Bồ-tát Quán Tự Tại đã thực tập thành công, chính là: Quán chiếu ngũ uẩn giai không. Đó là bí quyết, là phương thuốc linh diệu đưa chúng sanh vượt thoát khỏi mọi khổ đau, ách nạn.

 


Trên Mọi Tôn Giáo Là Hòa Bình

Chùa Phật giáo Nippozan Myohoji (Ấn Độ) được thành lập bởi Nichidatsu Fujii Guruji hơn 50 năm về trước để truyến bá thông điệp về hòa bình thế giới của ông.

 


15th Sakyadhita International Conference,

The conference theme, “Contemporary Buddhist Women: Contemplation, Cultural Exchange & Social Action,” highlights the diversity of contemporary Buddhist women throughout the world.