Trên Mọi Tôn Giáo Là Hòa Bình

Chùa Phật giáo Nippozan Myohoji (Ấn Độ) được thành lập bởi Nichidatsu Fujii Guruji hơn 50 năm về trước để truyến bá thông điệp về hòa bình thế giới của ông.

 


15th Sakyadhita International Conference,

The conference theme, “Contemporary Buddhist Women: Contemplation, Cultural Exchange & Social Action,” highlights the diversity of contemporary Buddhist women throughout the world.